Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Hà Nội

hotline1

TP Hồ Chí Minh

hotline1

Lịch nộp các báo cáo Thuế, Kế toán năm 2013 - 2014

Email In PDF.

 

723632Lịch nộp các báo cáo Thuế, Kế toán năm 2013 - 2014 (Áp dụng đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT khấu trừ, năm tài chính theo năm dương lịch) Mùa quyết toán của Dân Kế nhà ta đang vào chính vụ. Để phục vụ Cộng đồng Kế toán Việt Nam. Phần mềm kế toán VACOM xin đưa ra lịch nộp các báo cáo thuế, kế toán và bảo hiểm cho các bạn. Đồng thời cũng rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn để cho Lịch nộp được khoa học và dễ hiểu hơn. Lịch ngày áp dụng cho DN kê khai theo tháng. DN kê khai theo quý hạn nộp các báo cáo thuế là ngày 30 của quý tiếp theo và các tháng kê khai và nộp tương ứng sẽ là các tháng  01 – 04 – 07 – 10).

Cụ thể theo Khoản 3 Điều 10 Chương II của Thông tư 156/2013/TT-BTC

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

a) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

b) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

c) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch.

d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

đ) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

 

e) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

g) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thu khác liên quan đến sử dụng đất theo cơ chế một cửa liên thông thì thực hiện theo thời hạn quy định tại văn bản hướng dẫn về cơ chế một cửa liên thông đó.”

 

Theo đó Lịch nộp các báo cáo thuế năm 2014 như sau:

Tháng 12 năm 2013

Ngày 20: Tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 11/2013. Tờ báo cáo thống kê theo mẫu, Nộp các loại thuế phát sinh trong tháng 11/2013 Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên… nếu có. Thuế TNCN khấu trừ phát sinh trong tháng 11/2013.

 

Tháng 1 năm 2014

Ngày 10: Tờ khai thuế Môn bài (nếu trong năm 2013 thay đổi vốn điều lệ). Nộp xong thuế môn bài 2014. (Hạn chậm nhất là ngày 30/01/2014).

Ngày 20: Tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 12/2013; Tờ báo cáo thống kê theo mẫu. Nộp các loại thuế phát sinh trong tháng 12/2013 (nếu có). Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên nếu có. Thuế TNCN khấu trừ phát sinh trong tháng 12. Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN năm 2013.

Ngày 30: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý IV năm 2013. Tờ khai thuế TNCN Quý IV/2013, Thuế TNCN Quý IV/2013 trong trường hợp Thuế TNCN khấu trừ không đóng theo tháng. Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý IV/2013, Nộp xong thuế TNDN tạm tính Quý IV/2013.

 

Tháng 2 năm 2014

Ngày 20: Tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 1/2014. Tờ báo cáo thống kê theo mẫu. Nộp các loại thuế phát sinh trong tháng 1/2014 (nếu có) Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên nếu có, Thuế TNCN khấu trừ phát sinh trong tháng 1/2014.

 

Tháng 3 năm 2014

Ngày 20: Tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 2/2014. Tờ báo cáo thống kê theo mẫu, Nộp các loại thuế phát sinh trong tháng 2/2014 (nếu có)Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên nếu có Thuế TNCN khấu trừ nếu phát sinh trong tháng 2/2014.

Ngày 30: BC Tài chính năm 2013, Báo cáo quyết toán Thuế TNDN năm 2013, Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2013. Photo BCTC nộp cho chi cục thống kê. Nộp kèm mẫu quy định của Phòng thống kê hạn nộp 31/05/2014.

 

Tháng 4 năm 2014

Ngày 20: Tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 3/2014 ,Tờ báo cáo thống kê theo mẫu. Nộp các loại thuế phát sinh trong tháng 3/2014 (nếu có) Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên nếu có. Thuế TNCN khấu trừ nếu phát sinh trong tháng 3/2014.

Ngày 30: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I/2014, Tờ khai thuế TNCN Quý I/2014. Thuế TNCN Quý I/2014. BC thuế TNDN tạm tính QI/2014. Nộp Thuế TNDN tạm tính QI/2014.

 

Tháng 5 năm 2014

Ngày 20: Tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 4. Tờ báo cáo thống kê theo mẫu. Nộp các loại thuế phát sinh trong tháng 4 (nếu có) Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên nếu có. Thuế TNCN khấu trừ nếu phát sinh trong tháng 4.

Tháng 6 năm 2014

Ngày 20: Tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 5 Tờ báo cáo thống kê theo mẫu Nộp các loại thuế phát sinh trong tháng 5 (nếu có) Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên nếu có Thuế TNCN khấu trừ nếu phát sinh trong tháng 5.

 

Tháng 7 năm 2014

Ngày 20: Tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 6 Tờ báo cáo thống kê theo mẫu Nộp các loại thuế phát sinh trong tháng 6 (nếu có) Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên nếu có Thuế TNCN khấu trừ nếu phát sinh trong tháng 6.

Ngày 30:  BC Tình hình sử dụng hóa đơn QII/2014, Tờ khai thuế TNCN Quý II/2014, Thuế TNCN Quý II, BC Thuế TNDN tạm tính QII/2014. Nộp thuế TNDN tạm tính quý II/2014.

 

Tháng 8 năm 2014

Ngày 20: Tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 7 Tờ báo cáo thống kê theo mẫu Nộp các loại thuế phát sinh trong tháng 7 (nếu có) Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên nếu cóThuế TNCN khấu trừ nếu phát sinh trong tháng 7.

Tháng 9 năm 2014

Ngày 20: Tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 8. Tờ báo cáo thống kê theo mẫu Nộp các loại thuế phát sinh trong tháng 8 (nếu có). Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên nếu có Thuế TNCN khấu trừ nếu phát sinh trong tháng 8.

 

Tháng 10 năm 2014

Ngày 20: Tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 9, Tờ báo cáo thống kê theo mẫu Nộp các loại thuế phát sinh trong tháng 9 (nếu có) Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên nếu có. Thuế TNCN khấu trừ nếu phát sinh trong tháng 9.

Ngày 30: BC tình hình sử dụng hóa đơn QIII/2014. Tờ khai thuế TNCN Quý III. Thuế TNCN Quý III/2014. BC thuế TNDN Tạm tính QIII/2014. Thuế TNDN tạm tính QIII/2014. Nộp thuế TNDN tạm tính quý III/2014.

 

Tháng 11 năm 2014

Ngày 20: Tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 10 Tờ báo cáo thống kê theo mẫu Nộp các loại thuế phát sinh trong tháng 10 (nếu có) Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên nếu có. Thuế TNCN khấu trừ nếu phát sinh trong tháng 10.

Tháng 12 năm 2014

Ngày 20: Tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 11/2014 Tờ báo cáo thống kê theo mẫu Nộp các loại thuế phát sinh trong tháng 11/2014 (nếu có) Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên nếu có Thuế TNCN khấu trừ nếu phát sinh trong tháng 11.

 

Tháng 1 năm 2015

Ngày 10: Tờ khai thuế Môn bài (nếu trong năm 2014 thay đổi vốn điều lệ) Nộp xong thuế môn bài. (Chậm nhất là ngày 30/01/2015)

Ngày 20: Tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 12 Tờ báo cáo thống kê theo mẫu. Nộp các loại thuế phát sinh trong tháng 12/2014 (nếu có) Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên nếu có. Thuế TNCN khấu trừ nếu phát sinh trong tháng 12. Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN năm 2014.

Ngày 30: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý IV/2014. Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý IV/2014. Nộp xong thuế TNDN tạm tính Quý IV/2014.

 

Tháng 2 năm 2015

Ngày 20: Tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 1 Tờ báo cáo thống kê theo mẫu Nộp các loại thuế phát sinh trong tháng 1/2015 (nếu có)Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên nếu có Thuế TNCN khấu trừ nếu phát sinh trong tháng 1.

 

Tháng 3 năm 2015

Ngày 20: Tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 2/2015. Tờ báo cáo thống kê theo mẫuNộp các loại thuế phát sinh trong tháng 2/2015 (nếu có) Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên nếu có Thuế TNCN khấu trừ nếu phát sinh trong tháng 2

Ngày 30: BC Tài chính năm 2014. Báo cáo quyết toán Thuế TNDN năm 2014. Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2014. Nộp đủ các loại thuế theo Quyết toán năm.

 

Lịch nộp các báo cáo và Tiền BHXH, BHYT

(Báo cáo nộp theo tháng và có phát sinh mới phải nộp)

Báo tăng lao động: Tất cả các ngày trong tháng

Báo giảm lao động: Nộp hồ sơ trước ngày 05 của tháng giảm lao động. Chú ý: Nộp thẻ BHYT

Nộp tiền Bảo hiểm: Nộp trong tháng.

Hàng năm: Gia hạn thẻ BHYT từ 01/11 – 30/11 của năm trước.

 

Phan mem ke toan VACOM

 

 

Đăng ký kê khai thuế qua mạng trọn gói 4 năm chỉ với 1.890.000đ

 

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ PHẦN MỀM KẾ TOÁN VACOM

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 10 Tháng 2 2014 04:44 )  

Thông báo Đổi Số

Tổng Đài

 024.6664.2222

Máy lẻ 102-107

 

Hoặc nhập yêu cầu theo link:

http://hotro.vacom.com.vn

 
Các số hỗ trợ ngoài giờ hành chính:
Miền Bắc
0904 890 883
0912 496 255
0912 540 022
0912 171 010
0917 298 086
0904 625 765
0912 323 165

Miền Nam:
0909 961 069
0932 700 955

Tin tức

Thư viện Video

Tin mới nhất

thuvien

Facebook

 

 

Bạn đang ở : Trang chủ Tin tức Lịch nộp các báo cáo Thuế, Kế toán năm 2013 - 2014

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN  VACOM

Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 2118 - Tòa nhà Starcity (Ocean Bank) Số 81 Lê Văn Lương - Thanh Xuân 

Tel: 024 6664 2222 (6 lines)   

TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: P203 HUD Building, Số 159 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh.

Tel: 0288 3514 4946 - Fax: +848 3514 4947