Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Hà Nội

hotline1

TP Hồ Chí Minh

hotline1

Quyến toán thuế TNDN 2013 - Công việc cần làm

Email In PDF.

huong dan Quyet toan thue TNDN nam 2013Đến những ngày cuối năm, các bạn kế toán phải chạy đôn chạy đáo, thức khuya dậy sớm để làm quyết toán thuế cuối năm cho doanh nghiệp, nhất là đối với nhân viên kế toán mới vào nghề sẽ không tránh khỏi lo lắng và khó khăn khi thực hiện các thủ tục quyết toán. Để đảm bảo tính chính xác và theo quy định kế toán viên cần thực hiện theo bài viết sau đây:

 

1. Thời điểm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

 

- Khi kết thúc năm

 

- Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng.

 

 

2. Nguyên tắc tính thuế, khai thuế

- Người nộp thuế phải tính số tiền thuế phải nộp, trừ trường hợp cơ quan thuế ấn định thuế hoặc tính thuế theo quy định tại Điều 37 và Điều 38 của Luật Quản lý thuế.

- Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế với cơ quan thuế theo mẫu quy định và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ.

- Nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định (trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc tạm ngừng kinh doanh và không phát sinh nghĩa vụ thuế).

- Kỳ tính thuế năm được tính theo năm dương lịch hoặc năm tài chính của người nộp thuế.

3. Trách nhiệm và địa điểm nộp hồ sơ kê khai thuế

- Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

- Người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

- Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

- Trường hợp người nộp thuế có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động khác địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

- Đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nếu đã hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế thì đơn vị thành viên phải kê khai nộp thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.

- Trường hợp đơn vị thành viên có hoạt động kinh doanh khác với hoạt động kinh doanh chung của tập đoàn, tổng công ty và hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động kinh doanh đó thì đơn vị thành viên khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên..

4. Kết cấu tờ khai

XacDinhThueTNDN

5. Hồ sơ khai thuế

Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp năm gồm:

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp(mẫu số 03/TNDN) ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính;

- Báo cáo tài chính năm và các tài liệu khác có liên quan.

- Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai (tuỳ theo thực tế phát sinh của doanh nghiệp):

- Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC theo mẫu số 03-1A/TNDN dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; mẫu số 03-1B/TNDN dành cho NNT các ngành ngân hàng, tín dụng hay mẫu số 03-1C/TNDN dành cho người nộp thuế là các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

- Phụ lục chuyển lỗ mẫu số 03-2/TNDN (nếu có);

- Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi (nếu có) theo mẫu 03-3A/TNDN, mẫu số 03-3B/TNDN, mẫu số 03-3C/TNDN;

- Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế mẫu số 03-4/TNDN (nếu có);

-Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản mẫu số 03-5/TNDN;

- Phụ lục tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp có các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc mẫu số 05/TNDN (nếu có);

- Phụ lục giao dịch liên kết theo mẫu GCN-01/QLT quy định tại Phụ lục 1- GCN/CC (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết.

- Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 9/2/2011 của - Bộ Tài chính về hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

6. Thời hạn nộp hồ sơ

- Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ chín mươi (90 ngày kể từ ngày 01/01 năm sau), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

- Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày phát sinh các trường hợp đó.

- Trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ người nộp thuế không thể nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn thì thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời gian gia hạn không quá sáu mươi ngày kể từ ngày hết hạn phải nộp hồ sơ. Người nộp thuế phải có văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế gửi cơ quan thuế trước khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế.

- Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

 

I.            Tổng hợp các văn bản về thuế TNDN phục vụ quyết toán năm 2013

 

1. Luật thuế TNDN năm 2008

2.Nghị định 124/2008/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế TNDN

3. Nghị định 122/2011/NĐ-CP sửa đổi bổ sung nghị định 124/2008/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế TNDN

4. Thông tư 105/2012/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 15/2011/TT-BTC hướng dẫn vễ quỹ khoa học và công nghệ

5.Thông tư 123/2012/TT-BTC hướng dẫn luật thuế TNDN, Nghị định 124/2008/NĐ-CP, Nghị định 122/2011/NĐ-CP

6Thông tư 45/2013/TT-BTC về hướng dẫn sử dụng, quản lý, trích khấu hao TSCĐ

II.          Các chính sách ưu đãi năm 2013

1. Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2013 hướng dẫn gia hạn nộp thuế TNDN

 

xem thêm: 

 

1. MỘT SỐ ĐIỀU CẦN QUAN TÂM VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

 

2. THÔNG TƯ 141/2013/TT-BTC HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ TNDN VÀ THUẾ GTGT

 

Nguồn tham khảo: webketoan.vn

 

Đăng ký Gói chữ ký số - kê khai qua mạng 4 năm chỉ với 2.200.000

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 10 Tháng 2 2014 04:51 )  

Thông báo Đổi Số

Tổng Đài

 024.6664.2222

Máy lẻ 102-107

 

Hoặc nhập yêu cầu theo link:

http://hotro.vacom.com.vn

 
Các số hỗ trợ ngoài giờ hành chính:
Miền Bắc
0904 890 883
0912 496 255
0912 540 022
0912 171 010
0917 298 086
0904 625 765
0912 323 165

Miền Nam:
0909 961 069
0932 700 955

Tin tức

Thư viện Video

Tin mới nhất

thuvien

Facebook

 

 

Bạn đang ở : Trang chủ Tin tức Quyến toán thuế TNDN 2013 - Công việc cần làm

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN  VACOM

Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 2118 - Tòa nhà Starcity (Ocean Bank) Số 81 Lê Văn Lương - Thanh Xuân 

Tel: 024 6664 2222 (6 lines)   

TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: P203 HUD Building, Số 159 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh.

Tel: 0288 3514 4946 - Fax: +848 3514 4947