Untitled Document
Untitled Document
DANH MỤC FILE
Untitled Document

Theo Công văn Số 1005/TCT-CS  về hóa đơn điều chỉnh ngày 24 tháng 03 năm 2015 KHÔNG XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH MÀ CHỈ LÀM BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH.

Download Biên bản điều chỉnh theo Công văn

Ngày tạo : 14/04/2015 - Xem chi tiết tải về - Lượt tải về : 379 - Lượt xem : 565

NÂNG CẤP iTaxViewer 1.0.7

Tổng cục Thuế Thông báo hoàn thành nâng cấp dịch vụ Nộp thuế điện tử với những nội dung chính như sau:
- Nâng cấp giao diện nhập Giấy nộp tiền và Giấy nộp tiền nộp thay: Bổ sung thông tin địa bàn hành chính nơi phát sinh khoản thu và thông tin loại thuế.
- Nâng cấp chuẩn ký điện tử, hỗ trợ thông tin ngày ký trên giấy nộp tiền.
- Nâng cấp ứng dụng đọc hồ sơ thuế XML (iTaxviewer) phiên bản 1.0.7 hỗ trợ đọc giấy nộp tiền XML nâng cấp trong phiên bản này.

Download phần mềm iTaxviewer 1.0.7 tại đường dẫn:
http://vacom.vn:8087/Resources/TaiLieu/iTaxViewer107.zip

Ngày tạo : 01/01/1970 - Xem chi tiết tải về - Lượt tải về : 345 - Lượt xem : 589

Ngày 27/03/2015 Tổng cục thuế chính thức nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.1
Chi tiết nâng cấp HTKK 3.3.1

Ngày tạo : 06/04/2015 - Xem chi tiết tải về - Lượt tải về : 280 - Lượt xem : 592

Ngày 31/03/2014 Bộ Tài Chính ban hành thông tư Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Ngày tạo : 06/04/2015 - Xem chi tiết tải về - Lượt tải về : 391 - Lượt xem : 573

Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12  tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Ngày tạo : 01/01/1970 - Xem chi tiết tải về - Lượt tải về : 383 - Lượt xem : 548

Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi,  bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Ngày tạo : 01/01/1970 - Xem chi tiết tải về - Lượt tải về : 431 - Lượt xem : 726

Ngày 26/08/2014 - Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2014/TT-BTC, Thông tư số 111/2013/TT-BTC, Thông tư số 219/2013/TT-BTC, Thông tư số 08, Thông tư số 85/2014/TT-BTC, Thông tư số 39/2014/TT-BTCThông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

Ngày tạo : 01/01/1970 - Xem chi tiết tải về - Lượt tải về : 437 - Lượt xem : 657

Ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính phát hành Thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC về chế độ kế toán cho Doanh nghiệp Lớn. Thông tư này có hiệu lực thi hành cho năm 2015 trở đi. Để cập nhật các điểm mới của Thông tư 200 các bạn tham khảo tại đây

Ngày tạo : 31/01/2015 - Xem chi tiết tải về - Lượt tải về : 283 - Lượt xem : 607

Phần mềm dùng để đọc các file XML được kiết xuất từ phiên bản HTKK 3.3.0

Ngày tạo : 31/01/2015 - Xem chi tiết tải về - Lượt tải về : 413 - Lượt xem : 674

Ngày 05/01/2015 Tổng cục thuế phát hành phiên bản HTKK 3.3.0 ứng dụng cập nhật những thay đổi theo Thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 151/2014/TT-BTC. Khi kiết xuất XML người sử dụng cần cài đặt phần mềm iTaxViewer 1.0.6 để đọc và in hồ sơ thuế đã nộp

Ngày tạo : 31/01/2015 - Xem chi tiết tải về - Lượt tải về : 449 - Lượt xem : 624