Cục thuế Hồ Chí Minh hướng dẫn phát hành hóa đơn điện tử

Biên Nguyễn
Đăng vào 06/09/2020
393 lượt xem

Ngày 30 tháng 09 năm 2019 Bộ tài chính ban hành thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của chính phủ về hóa đơn điện tử khi  bán hàng hóa , cung ứng dịch vụ.

Sau khi Thông tư ban hành Cục Thuế TP.HCM có nhận được nhiều vướng mắc của các doanh nghiệp về căn cứ quy định khi triển khai hóa đơn điện tử, cục thuế TP.HCM có ý kiến như sau: 

Tại khoản 2 điều 26 thông tư 68/2019/TT-BTC có quy định:

2. Từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các văn bản của Bộ Tài chính ban hành sau đây vẫn có hiệu lực thi hành:

a) Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 03 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

b) Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải;

c) Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính);

d) Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, Quyết định số 526/QĐ-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

đ) Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc gia hạn thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015;

e) Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính).

Tại khoản 2 điều 27 thông tư 68/2019/TT-BTC có quy định như sau:

3. Từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, để chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để đăng ký, sử dụng, tra cứu và chuyển dữ liệu lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, trong khi cơ quan thuế chưa thông báo các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và theo hướng dẫn tại Thông tư này thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh vẫn áp dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.

Căn cư các quy định trên, từ nay đến khi cơ quan thuế thông báo các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, cá nhân kinh doanh chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và hướng dẫn tại thông tư 68/2019/TT-BTC thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, cá nhân kinh doanh vẫn thực hiện việc phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 1 năm 2014, thông tư 32/2011/TT-BTC, thông tư 39/2014/TT-BTC, thông tư 26/2015/TT-BTC và thông tư 37/2017/TT-BTC (Lưu ý: NGƯỜI NỘP THUẾ VẪN THỰC HIỆN THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN THEO THÔNG TƯ 32/2011/TT-BTC cho đến khi cơ quan thuế có thông báo chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP).

Xem thêm:  Thông tư 68/2019/TT-BTC

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP

Download bản gốc công văn số 13222/CT-TTHT TẠI ĐÂY

 

Xem thêm: Hướng dẫn thông báo đơn theo thông tư 32

Tags:

Hãy để VACOM giúp bạn

Giải pháp phần mềm phù hợp nhât cho doanh nghiệp của bạn